СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (проект нової редакції)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

конференцією громадської

організації «Асоціація

випускників Національного

технічного університету

«Харківський політехнічний

інститут» 25.11.2016 року,

протокол №3.

Голова ___________________Сокол Є. І.

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016 р.

 

  1. Загальні положення. Юридичний статус

 

1.1. Громадська організація «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», (надалі – Асоціація), є добровільним громадським об’єднанням, яке створене на основі єдності інтересів її засновників та членів для спільної реалізації та захисту своїх суспільних, зокрема економічних, соціальних, освітніх, наукових, правових, спортивних, культурних та інших інтересів. Організаційно-правовою формою Асоціації є громадська організація.

1.2. Асоціація створена і діє на засадах добровільності, з дотриманням принципів рівноправності та відсутності майнового інтересу її членів, законності, самоврядності, підзвітності органів управління, прозорості, відкритості та публічності.

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом. Утворення та реєстрація Асоціації здійснюється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

1.4. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації, є неприбутковою організацією, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки.

1.5. Асоціація має круглу печатку з власним найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки, інші штампи, власну символіку (емблему, прапор). Символіка підлягає реєстрації відповідно до законодавства України.

1.6. Асоціація відкриває поточний, валютний та інші рахунки в установах банку.

1.7. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

1.8. Діяльність Асоціації поширюється на територію м. Харкова.

1.9. Офіційне найменування Асоціації:

– українською мовою: громадська організація «Асоціація випускників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

– англійською мовою: Public Organization «The National Technical University «Kharkov Polytechnical Institute» Alumni Association».

1.10. Скорочене найменування Асоціації:

– українською мовою: ГО «Асоціація випускників НТУ «ХПІ»;

– англійською мовою: PO «NTU «KhPI» Alumni Association».

1.11. Місцезнаходження (юридична адреса) Асоціації: Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

 

 

 

 

  1. Мета (цілі) та завдання Асоціації

 

2.1. Головна мета (цілі) Асоціації – сприяння всебічному розвитку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі – НТУ «ХПІ») як центру освіти, науки і культури, підвищенню його іміджу, створенню матеріальних і інших умов для розробки та розповсюдження сучасних навчально-виховних методик підготовки фахівців міжнародного рівня, поліпшенню умов навчання, реалізації науково-освітніх програм, проектів та заходів, вихованню молоді, зміцненню зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом університету; задоволення та захист законних суспільних, зокрема економічних, соціальних, освітніх, наукових, культурних, творчих, та інших інтересів своїх членів.

2.2. Завданнями та напрямами діяльності Асоціації є:

– підвищення ролі та іміджу НТУ «ХПІ» на державному та міжнародному рівнях;

– поширення інформації про університет, його традиції, історію та сучасний стан;

– сприяння в організації рекламно-пропагандистського висвітлення здобутків НТУ «ХПІ»;

– відтворення літопису НТУ «ХПІ» через долі та досягнення випускників і співробітників університету;

– пропаганда цінностей університетської освіти в суспільстві, зміцнення духу інтелігентності та гуманності;

– допомога в отриманні громадянами України та інших країн світу університетської освіти в НТУ «ХПІ»;

– сприяння пошуку та впровадженню нових форм міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки й техніки;

– розвиток контактів між випускниками університету;

– установлення особистих контактів, налагодження взаємодопомоги й співробітництва випускників університету, що працюють у всіх сферах економіки України та інших держав із професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами та студентами НТУ «ХПІ»;

– сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, проведенню науково-освітніх заходів, організації діяльності, пов’язаної з видавництвом та реалізацією навчальної, наукової та методичної літератури, надання відповідної допомоги викладачам, вченим, студентам ;

– об’єднання творчих та інтелектуальних можливостей членів Асоціації для надання організаційної, фінансової, соціальної підтримки університету та зміцнення його матеріально-технічної бази;

– використання досвіду й можливостей випускників для реалізації навчальних, наукових, соціальних та економіко-виробничих проектів, що відносяться до стратегії розвитку НТУ «ХПІ»;

– сприяння створенню та покращенню можливостей для культурного розвитку, занять фізкультурою та спортом, побутових, медичних умов тощо для співробітників та студентів;

– пошук зацікавлених організацій та підприємств для участі в розвитку матеріальної бази, організації та будівництві нових споруд університету, придбанні обладнання та устаткування;

– сприяння профорієнтації, працевлаштуванню та адаптації молодих випускників університету;

– захист економічних, соціальних, правових інтересів членів Асоціації.

2.3. Видами діяльності Асоціації для досягнення поставлених цілей є:

– господарська діяльність, залучення коштів, формування цільових фондів із отриманих коштів;

–  укладення спільних взаємовигідних договорів з зацікавленими організаціями, зокрема тими, які очолюють випускники НТУ «ХПІ»;

– організація благодійних заходів, у тому числі спільно із випускниками НТУ «ХПІ»;

– надання фінансової та будь-якої іншої підтримки НТУ «ХПІ»;

– організація наукових, творчих конференцій, симпозіумів, семінарів, інших заходів, які пов’язані з вирішенням статутних завдань Асоціації;

– розповсюдження інформації про НТУ «ХПІ» серед мешканців України та країн світу.

 

  1. Права та обов’язки Асоціації

 

3.1. Для здійснення статутних завдань Асоціація має право:

– вступати в господарські стосунки з установами, організаціями, підприємствами та громадськими об’єднаннями, укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру з юридичними й фізичними особами в передбаченому чинним законодавством України порядку, набувати майнові і немайнові права;

– бути відповідачем і позивачем в суді, арбітражному і третейському суді;

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в державних органах та в неурядових організаціях;

– отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей і задач;

– звертатися у порядку, визначеному законами, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з пропозиціями, (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

– засновувати засоби масової інформації;

– створювати сайти, сторінки тощо в інтернет-мережі;

– у порядку, визначеному законодавством, брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

– проводити мирні зібрання;

– у порядку, визначеному законодавством, створювати госпрозрахункові підприємства, необхідні для виконання власних статутних цілей;

– засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації;

– підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;

– користуватися іншими правами та пільгами, передбаченими чинним законодавством України для громадських організацій;

– придбавати, володіти, користуватися, брати в оренду майно, передавати з метою реалізації статутних цілей Асоціації в користування підприємствам, організаціям, громадянам майно (транспортні засоби, матеріали, друкарське, копіювальне, комп’ютерне, відео та інше обладнання);

– надавати допомогу в організації, здійсненні та фінансуванні науково-дослідних робіт НТУ «ХПІ», розвитку його учбово-матеріальної бази;

– проводити конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, а також інші заходи, організовувати курси, школи, як разом з іншими юридичними і фізичними особами, так і самостійно у встановленому законом порядку;

– започатковувати почесні звання та інші відзнаки (нагороди);

– засновувати та встановлювати премії та стипендії співробітникам, аспірантам і студентам НТУ «ХПІ».

3.2  Асоціація зобов’язана:

– дотримуватися законодавства України, загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також положень, передбачених діючим Статутом;

– зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій відповідно до вимог закону;

– здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування та витрачання всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності;

– готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат та забезпечити їх зберігання відповідно до вимог закону;

– надавати необхідну інформацію,звіти тощо компетентним державним органам, органам місцевого самоврядування, державному реєстратору та іншим компетентним органам у випадках, порядку та в обсязі, передбачених законом;

– забезпечувати вільний доступ членів Асоціації до інформації про діяльність Асоціації та її органів, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи.

 

  1. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

 

4.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи – громадяни України та іноземні громадяни, які: закінчили НТУ «ХПІ» (Харківський політехнічний інститут) або його аспірантуру чи докторантуру, або працюють в НТУ «ХПІ», підтримують мету (цілі) та завдання організації, дотримуються вимог Статуту Асоціації, сплачують членські внески та беруть участь в реалізації мети та завдань Асоціації.

4.2. Прийом до складу Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі добровільно поданої особистої заяви – анкети.

4.3. Асоціація забезпечує облік членів Асоціації шляхом ведення відповідного реєстру з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

Членам Асоціації може бути надане відповідне посвідчення, форму якого затверджує Правління.

4.4.Члени Асоціації мають право:

– брати участь у заходах, які проводяться Асоціацією, та у розробці програм її діяльності;

– висувати, обирати та бути обраним до складу керівних та контрольних органів Асоціації;

– брати участь у роботі Конференції у випадку обрання її делегатом – з правом вирішального голосу, у випадку необрання делегатом– з правом дорадчого голосу; вносити та обговорювати пропозиції з усіх питань діяльності Асоціації, зокрема з питань змін до Статуту;

– отримувати організаційну, юридичну та іншу підтримку, а також відшкодування фінансових витрат (реєстраційні послуги, сплата державного мита, поштові послуги, послуги зв’язку, друкування, копіювання, транспортні послуги, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання сувенірної продукції, представницькі витрати, витрати на відрядження, придбання канцелярських товарів, консультаційні послуги тощо), здійснених при реалізації статутних завдань Асоціації;

– користуватися перевагами, пільгами тощо, встановленими організаціями-партнерами Асоціації для членів Асоціації;

– звертатися до Асоціації за допомогою для захисту своїх законних прав та інтересів;

– мати вільний доступ до інформації про діяльність Асоціації та її органів, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи;

– скеровувати до органів управління (керівних) та контролю Асоціації (Конференції, Голови, Правління, Ревізійної комісії) звернення, зокрема пропозиції, скарги на їх рішення, дії чи бездіяльність тощо. Такі звернення підлягають розгляду відповідно до Статуту та (або) норм закону;

– добровільно припинити членство в Асоціації на підставі особистої заяви, поданої до Правління Асоціації.

4.5.  Члени Асоціації зобов’язані:

– брати активну участь у діяльності Асоціації та всебічно сприяти досягненню мети (цілей) та завдань Асоціації;

– виконувати вимоги Статуту, своєчасно сплачувати членські внески, інформувати Асоціацію про зміни своїх облікових даних, зокрема місця роботи, адреси для листування, контактного телефону, електронної адреси тощо;

– виконувати рішення органів управління Асоціації, надані громадські доручення;

– сприяти органам управління та контролю Асоціації у здійсненні їх функцій, налагодженні інформаційно-рекламного, організаційного забезпечення діяльності Асоціації;

– утримуватися від дій, які можуть принести шкоду, або зашкодити репутації Асоціації у цілому та окремим її членам; показувати приклад поваги по відношенню до традицій НТУ «ХПІ», розвивати принципи колективізму, товариської взаємовиручки та дружби.

4.6. Член Асоціації, який: не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки; вчиняє дії, що перешкоджають чи суперечать статутній діяльності Асоціації; систематично порушує вимоги Статуту, зокрема не сплачує членські внески; не виконує рішень і доручень органів управління та контролю Асоціації; допускає недотримання загальновизнаних норм етики та поведінки; фактично втратив зв’язок з організацією, може бути виключений з Асоціації.

Рішення про виключення з Асоціації приймається відкритим голосуванням на засіданні Правління простою більшістю голосів. Це рішення може бути оскаржене на Конференції Асоціації.

4.7. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління у наступних випадках:

– добровільного припинення членства на підставі особистої заяви про вихід;

– визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;

– набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;

– смерті члена Асоціації.

У цих випадках Виконавчим директором Правління вносяться відповідні відомості про виключення відповідної особи з обліку членів Асоціації.

З дня припинення членства припиняється перебування члена Асоціації на будь-яких виборних посадах у Асоціації. У випадку подання заяви про добровільне припинення членства в Організації Головою або Виконавчим директором Правління їх членство припиняється з дня, наступного після обрання нового Голови або призначення нового Виконавчого директора Правління.

 

  1. Органи управління (керівні) та контролю Асоціації. Порядок їх звітування. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляду скарг.

 

5.1. Управління Асоціацією здійснюється на основі рівноправності  його членів, самоврядування, законності, гласності, активної участі його членів у вирішенні всіх питань діяльності Асоціації.

5.2. Вищим органом управління Асоціації є Конференція, норми представництва членів Асоціації та порядок обрання делегатів на яку визначаються Правлінням Асоціації. За рішенням Правління Конференція може скликатися у складі всіх членів Асоціації, які в цьому випадку набувають статус делегата (участь з правом вирішального голосу) Конференції.

Конференція скликається не менше одного разу на п’ять років за рішенням Правління Асоціації. Дата, місце проведення та проект порядку денного Конференції затверджуються Правлінням Асоціації, яке сповіщає всіх делегатів Конференції про скликання не пізніше, ніж за сім днів до призначеної дати.

На Конференцію за рішенням Правління можуть бути запрошені інші особи.

Члени Асоціації, які не є делегатами Конференції, а також запрошені особи мають право брати участь у роботі Конференції з правом дорадчого голосу.

Конференція правомочна приймати рішення за умови участі в її роботі не менш як половини делегатів. Рішення Конференції приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від числа присутніх делегатів, за винятком питань, які згідно зі Статутом або законом потребують кваліфікованої більшості.

Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження рухомого та нерухомого майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, та про ліквідацію Асоціацію приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів Конференції, якщо інше не встановлено законом.

5.3. Позачергова Конференція може скликатися на вимогу Голови Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації або 1/10 членів від загальної чисельності Асоціації. У цьому випадку ініціатором скликання пропонується проект порядку денного позачергової Конференції.

Позачергова Конференція може скликатися також у випадках змін у законодавстві та інших обставин, які потребують внесення відповідних змін до Статуту Асоціації.

5.4. Конференція Асоціації:

–  визначає засади та стратегічні напрями діяльності Асоціації;

– здійснює право власності Асоціації та вирішує питання з приводу розпорядження її власністю у відповідності до законодавства;

– обирає з числа членів Асоціації терміном на п’ять років та відкликає Голову Асоціації, членів Правління Асоціації, членів Ревізійної комісії Асоціації. Обраний Голова автоматично вважається обраним членом Правління. У випадку нескликання чергової Конференції у передбачені Статутом терміни, повноваження обраних органів продовжуються до моменту переобрання;

– заслуховує та затверджує звіт Голови Асоціації про роботу Голови та Правління, звіт Ревізійної комісії Асоціації;

– затверджує Статут, вносить зміни до нього із наступною реєстрацією у встановленому законом порядку;

– затверджує та змінює структуру Асоціації; вирішує питання про утворення та заснування відокремлених підрозділів, організацій, установ і підприємств, необхідних для виконання завдань Асоціації, відповідно до закону;

– розглядає звернення, пропозиції, скарги тощо членів Асоціації;

– ухвалює рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації;

– вирішує інші нагальні питання щодо діяльності Асоціації відповідно до її цілей та завдань.

5.5. Управління діяльністю Асоціації в період між Конференціями здійснює Правління Асоціації, яке є виконавчим органом, підзвітним Конференції.

Правління скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання Правління приймає Голова Асоціації, який визначає дату скликання та вносить пропозиції щодо проекту порядку денного. Правління повинно бути скликане також на вимогу не менш як 1/3 його членів або Ревізійної комісії Асоціації.

Правління Асоціації:

– ухвалює рішення з основних питань діяльності Асоціації згідно з напрямами, визначеними Конференцією, визначає пріоритетність проектів і програм Асоціації;

– здійснює заходи з забезпечення поточної діяльності Асоціації;

– згідно напрямами, визначеними Конференцією, визначає розмір і ліміти використання коштів і майна Асоціації;

– приймає рішення про прийом та виключення з членів Асоціації;

– визначає розмір і порядок сплати щорічних членських внесків;

– затверджує річні фінансові звіти;

– приймає рішення про скликання чергової й позачергової Конференції, норму представництва та порядок обрання делегатів на неї або про скликання Конференції у складі всіх членів Асоціації, затверджує проект порядку денного, здійснює попередній розгляд проектів рішень та інших матеріалів, що виносяться на Конференцію;

– попередньо розглядає пропозиції щодо внесення змін до Статуту та вносить їх на розгляд Конференції;

– затверджує символіку Асоціації (емблему, прапор) з подальшою реєстрацію відповідно до закону;

– затверджує форму посвідчення члена Асоціації;

– започатковує почесні звання та інші відзнаки (нагороди) Асоціації та затверджує положення про них;

– розглядає інші питання, необхідні для забезпечення статутної діяльності Асоціації, крім тих, які є виключною компетенцією Конференції;

– інформує про свою поточну діяльність та прийняті рішення на сайті Асоціації.

Правління має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні не менш ніж половина членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю від числа присутніх. У засіданні Правління без запрошення можуть брати участь члени Ревізійної комісії Асоціації.

Рішення Правління може прийматися шляхом опитування членів Правління. У цьому випадку прийнятим вважається проект рішення, на підтримку якого більшість членів Правління надали письмову або направлену у вигляді електронного повідомлення згоду.

Правління звітує про свою діяльність за термін повноважень перед членами Асоціації шляхом оприлюднення звіту у доповіді Голови на черговій Конференції.

5.6. Голова Асоціації:

– здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації в період між проведенням Конференцій та засідань Правління;

– видає накази, розпорядження та інші внутрішні нормативні акти щодо поточної діяльності Асоціації;

– без довіреності діє від імені Асоціації та представляє її у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, фізичними особами, зокрема для здійснення реєстраційних дій;

– головує на Конференції;

– координує діяльність Правління Асоціації та головує на його засіданнях;

– забезпечує виконання рішень Конференції та Правління Асоціації;

– виступає розпорядником майна та коштів Асоціації, укладає від імені Асоціації господарські та інші угоди і контракти з фізичними та юридичними особами, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації;

– відкриває у відповідному порядку розрахункові, валютні та інші рахунки Асоціації;

– затверджує штатний розклад співробітників Асоціації, форми, системи та розміри оплати їх праці, а також посадові обов’язки;

– призначає (у тому числі – на громадських засадах) та звільняє Виконавчого директора Правління та інших працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

– забезпечує підготовку щорічного фінансового звіту та інших обов’язкових звітів, передбачених чинним законодавством;

– забезпечує контроль за виконанням вимог законодавства та Статуту щодо діяльності Асоціації;

– вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, виконує будь-які інші дії крім тих, які є компетенцією Конференції або Правління.

Голова звітує про свою діяльність та діяльність Правління за термін повноважень перед членами Асоціації шляхом оприлюднення звіту у доповіді Голови на черговій Конференції.

5.7. Виконавчий директор Правління:

– призначається наказом Голови з числа членів Асоціації на термін повноважень Голови;

– є заступником Голови Асоціації, виконує обов’язки Голови у разі його відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків;

– виконує розпорядження Голови з організації поточної діяльності Асоціації;

– без довіреності діє від імені Асоціації, представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах з підприємствами, організаціями, установами;

– розробляє проекти штатного розкладу, посадових обов’язків працівників, положень, інших внутрішніх актів Асоціації;

– організує роботу працівників Асоціації;

– забезпечує поточний контроль та організацію виконання рішень Правління;

– забезпечує поточну організацію документообігу та зберігання документів, ведення обліку членів Асоціації;

– забезпечує поточне інформування про діяльність Асоціації та її керівних органів через засоби масової інформації, інтернет-засоби, зокрема сайт Асоціації тощо;

– звітує про свою роботу за термін повноважень перед членами Асоціації шляхом надання та подальшого оприлюднення відповідного звіту до Правління Асоціації .

Виконавчий директор Правління має право:

– підписувати фінансові та платіжні документи;

– укладати господарські та інші угоди і контракти з фізичними та юридичними особами, видавати довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації ;

– розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису і встановлених Правлінням Асоціації лімітів;

– виступати без довіреності від імені Асоціації в суді;

– брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу, якщо Виконавчий директор Правління не є обраним Конференцією членом Правління.

5.8. Ревізійна комісія є органом контролю Асоціації.

Ревізійна комісії обирається Конференцією та підзвітна їй. Голова Асоціації, члени Правління, Виконавчий директор Правління, працівники Асоціації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Зі свого складу Ревізійна комісія обирає голову, який організовує та забезпечує її поточну діяльність.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації. З цією метою Ревізійна комісія має право знайомитися з усіма документами, пов’язаними з фінансово-господарською діяльністю Асоціації, вимагати від посадових та інших осіб надання для ознайомлення бухгалтерських і інших документів та особистих пояснень.

Такі перевірки проводяться не менше разу на рік та оформляються у вигляді акту. Результати перевірок розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії. Прийняті за наслідками перевірок рішення та пропозиції Ревізійної комісії надаються Голові Асоціації для відповідного розгляду та реагування.

Ревізійна комісія звітує про свою роботу перед членами Асоціації шляхом оприлюднення відповідного звіту на черговій Конференції, який представляє голова або інший уповноважений член Ревізійної комісії.

5.9. Рішення, дії чи бездіяльність органів управління (керівних) та контролю Асоціації (Голови, Правління, Виконавчого директора Правління, Ревізійної комісії) можуть бути оскарженими членом Асоціації шляхом подання письмової скарги до відповідного або вищого за ієрархією підзвітності органу.

Такі скарги підлягають розгляду у 30-денний термін. За наслідками розгляду заявнику надається мотивована письмова відповідь. Скарги, що скеровані до Конференції, розглядаються нею безпосередньо під час проведення або доручаються до розгляду комісії, що утворюється для цього рішенням Конференції.

Рішення, дії чи бездіяльність Конференції можуть бути оскарженими членом Асоціації у відповідних державних органах або в судовому порядку відповідно до закону.

 

  1. Кошти та майно Асоціації

 

6.1. Асоціація для виконання своєї статутної мети (цілей) набуває право власності (володіння, користування і розпорядження) на кошти та інше майно, яке передане Асоціації її членами або державою, набуте як членські внески, отримане у вигляді грантів, пожертвуване (надане безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги) громадянами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними або закордонними, набуте (придбане, отримане) в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених (заснованих) нею підприємств, а також майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово надане у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Майно Асоціації складають рухоме те нерухоме майно, фінансові кошти, які утримуються на його балансі.

6.3. Грошові кошти Асоціації знаходяться на розрахункових, валютних та інших рахунках, у касі і використовуються Асоціацією самостійно, без цілі отримання прибутку.

6.4. Асоціація має право володіти будинками і спорудами (або їх частинами), різноманітним устаткуванням, інвентарем, оздоровчими закладами, транспортними засобами тощо.

6.5. Асоціація може отримувати в оренду або безоплатне користування земельні ділянки, будови, приміщення, транспортні засоби, обладнання, інвентар тощо від підприємств усіх форм власності, організацій та установ відповідно до закону.

6.6. Кошти Асоціації формуються за рахунок джерел, зазначених у п.6.1 Статуту, та інших незаборонених законом.

6.7. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

6.8. Доходи або майно Асоціації не підлягають розподілу серед її засновників, членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.9. Напрями використання майна та коштів, кошторис та ліміти витрачання коштів встановлюються органами управління Асоціації.

6.10. Для вирішення статутних завдань Асоціація може утворювати цільові фонди. Кошти, які отримані для здійснення конкретних проектів чи програм, витрачаються виключно на ці цілі.

6.11. Майно Асоціації може бути вилучене виключно на підставі прийнятого судом або арбітражним судом рішення.

 

  1. Господарська діяльність Асоціації, облік, контроль, звітність

 

7.1.  Для виконання статутних завдань Асоціація може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із  статусом юридичної особи, а також заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2.  Асоціація та створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну фінансову та іншу звітність згідно з законом, бути зареєстрованими відповідно до вимог закону в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України.

7.3.  Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

 

  1. Порядок внесення змін до Статуту

 

8.1.  Пропозиції про зміни до Статуту Асоціації має право вносити будь-який член Асоціації. Пропозиції у письмовій формі подаються до Правління, яке зобов’язане обговорити дані пропозиції і прийняти рішення щодо їх включення до порядку денного чергової (позачергової) Конференції або відхилення.

У випадку відхилення Правлінням пропозицій про внесення змін до Статуту про це виноситься рішення, яке письмово доводиться до члена Асоціації, що вніс дану пропозицію.

8.2. У випадках зміни законодавства, яке вимагає внесення змін до установчих документів Асоціації, відповідні Зміни до Статуту обов’язково вносяться у встановлений законом термін. Підготовку таких змін до Статуту для подальшого внесення на розгляд Конференції здійснює Правління.

8.3. Рішення про внесення змін до Статуту приймає Конференція відкритим голосуванням більшістю не менш як у 3/4 присутніх делегатів.

8.4. Зміни до Статуту Асоціації підлягають державній реєстрації у порядку й терміни, встановлені законом, і здобувають юридичну чинність із моменту державної реєстрації.

8.5. Зміни до Статуту Асоціації оформлюються у вигляді додатків до Статуту або у вигляді нової редакції Статуту.

 

  1. Припинення діяльності Асоціації

 

9.1. Припинення діяльності (ліквідація) Асоціації здійснюється:

– шляхом саморозпуску або реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням Конференції, прийнятим не менш як у 3/4 присутніх делегатів;

– за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації відповідно до вимог закону.

9.2. Конференція Асоціації створює ліквідаційну комісію, встановлює порядок і терміни ліквідації відповідно до вимог закону. Голова Асоціації за дорученням Конференції письмово повідомляє про прийняте рішення органи державної виконавчої влади за місцем реєстрації.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Асоціації. Ліквідаційна комісія від імені Асоціації виступає в суді, проводить інші ліквідаційні процедури відповідно до закону, складає ліквідаційний баланс і затверджує його на Конференції Асоціації.

9.4. У разі припинення діяльності Асоціації в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення майно Асоціації, направляється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

9.5 Ліквідаційний баланс та інші необхідні документи надаються в органи державної виконавчої влади за місцем реєстрації для завершення ліквідації.

9.6. Документи щодо особового складу після ліквідації передаються на збереження до Державного архіву у встановленому порядку.

 

  1. Заключні положення

 

10.1. Дія Статуту набирає силу з моменту державної реєстрації Асоціації.

10.2. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не стосується інших положень.

 

Ще новини: